خانه / تمرینات دروازه بانی / آگاهی محیطی / آگاهی محیطی چیست و چه کاربردی دارد؟!

آگاهی محیطی چیست و چه کاربردی دارد؟!

 

                            claude-makélélé-4071

بصورت خلاصه آگاهی محیطی یعنی دیدن لحظه به لحظه ی محیط اطراف و اشراف داشتن به این محیط ، بمنظور اجرای بهتر تکنیکها وتاکتیهای فوتبال!

حال کاربرد حیاتی این تکنیک زیبا را به عنوان پیش نیازاجرای تکنیکهایدیگر، مورد بررسی قرار می دهیم:

TURIN - FEBRUARY 25: Fabien Barthez of Manchester United during the UEFA Champions League Second Phase Group D match between Juventus and Manchester United held on February 25, 2003 at the Stadio Delle Alpi, in Turin, Italy. Manchester United won the match 3-0. (Photo by Phil Cole/Getty Images)

 

۱-آگاهی محیطی دروازه بانان:

دروازه بان دائمابا نگاه به عقب ،چهارچوب دروازه،زاویه ی نفوذ و فاصله ی نفوذ را  در نظر می گیردوسعی در اصلاح آرایش خود،به منظورپوشش بهترمواردفوق میکندهمچنین درهنگام شروع مجددها،بابرخورداری ازآگاهی محیطیخوب،بهتر می تواندبازیکن خالی یا فضای خالی را تشخیص دادهو توپ را به همانجا ارسال کند ؛ویکی ازتفاوتهای سطوح دروازه بانی،همین نکته است:فقط ارسال به محوطه بدون هدف خاصی یا بهمنظور ارسال به هدف خاصی که پس از دیدن خوب اجرا می شود!

۲-آگاهی محیطی برای پاسکاری:

در هنگام پاسکاری ،بازیکنان فوتبالجدا از رعایت اصولی یک پاس خوب(که میتواند فریب،دقت،شدتوسرعت مناسب باشد) باید از قانون ۲نگاه پیروی کنندتا پاسها با

صلابت و سلامت بیشتری ردوبدل شوند!

قانون ۲ نگاه چیست؟الف:بخش اول قانون ۲ نگاه یعنی قبل از دریافتتوپ یک نگاه به اطراف(دراکثرمواردیک نگاه به عقب) و سپس قبل ازارسال توپ،یک نگاه دوم به اطراف(اینبار با اولویت نگاه به محلارسال) داشته و سپس پاسکاری کنند!

ب:بخش دوم قانون ۲نگاه درآگاهی محیطی،به نگاه عقابی معروفاست!زیرا عقاب تنها پرنده ایی است که از ۲عدسی در چشمانشبهره می برد،یک عدسی شکار را از بالا می بیندبا شعاع دیدبسیاروسیع و عدسی دوم با زوم کردن روی شکار،کوچکترین فعالیت،تغییرجهت و سرعت شکار را زیر ذره بین می گیردوشکار را عمدتااز فواصل زیاد، با موفقیت به سرانجام می رساند! بنابراین بازیکنانابتدا باید فواصل چند متری پیرامون خود را خوب ببینندتا بهترین تصمیمرا بگیرندوهمزمان فواصل چندین متری را نیزخوب ببینندتاشیفت ها وفضاهای خالی دورتر را نیز به زیبایی شکار کرده و موقعیت های زیبا

خلق کنند!

۳-آگاهی محیطی در حمایت:

بازیکن وقتی صاحب توپ است باید دراطراف خود،حداقل یک یادوبازیکن رابه عنوان حامی وناجی جستجوکند(حامی بازیکنی که عقب تر از بازیکن صاحب توپ قرار دارد و ناجیبازیکنی که جلوترازبازیکن صاحب توپ قراردارد!) که این امرمیسرنمی شودمگر با دیدن خوب و بموقع این بازیکنان! همچنین بازیکنوقتی صاحب توپ نیست دائما باید با آگاهی محیطی خوب،بعنوانحامی یا ناجی نقش آفرینی کند که اینکار میسر نمی شود مگر باقرار گرفتن در فاصله ی مناسب،زاویه ی مناسب و زمان مناسببه منظور حمایت از بازیکن صاحب توپ خودی!(می بینیم اصلحمایت ، با آگاهی محیطی خوب و بازی بدون توپ بخوبیاجرا می شود!)

۴- آگاهی محیطی در کنترل:

کنترل بسیاربحث زیبایی می باشدکه اگر با پشتوانه ی اصولی و علمی فوتبال انجام شود، فوتبالرا از حالت ایستا به حالت پویا،زیبا و با تحرک عالی در می آورد!وقتی بازیکن در حال دریافت پاس می باشد خیلی مهم است کهبازیکن حریف از کدام جهت به سمت او یورش می آورد زیرا جهتو سرعت حرکت بازیکن مدافع، با جهت و سرعت کنترل مهاجم،دقیقا رابطه ی مستقیم دارد(اگر مهاجم پشت به دروازه ی حریفباشدو مدافع از پشت سر برای تصاحب توپ،اورا تحت فشار قراردهد با حالتی که در همین وضعیت ،مدافع از جهت چپ یا راست،اورا تحت فشار و پرس قراردهد،نوع کنترل و جهت حرکت بعد از کنترلمتفاوت می باشد!)بنابراین برای انتخاب بهترین حالت کنترل و بهترینجهت حرکت پس از کنترل،برخورداری از آکاهی محیطی قبل ازدریافت و کنترل،شرط اساسی می باشد!

۵- آگاهی محیطی در تاکتیک دفاعی:

یک مدافع برای رعایت اصولدفاع فردی خوب،مثل ایجاد تاخیر،تمرکزوتعادل،قطعا باید از دیدناطراف خود بیشترین بهره را ببردچون مهاجم دائما تغییرمکان و تغییرزاویه می دهد که وضعیت مهاجم باید قبل از یورش برای دفاع ،دائماتوسط مدافع چک شود!بنابراین یک مدافع وقتی بدون در نظر گرفتناین اصول(آگاهی محیطی)کار دفاعی را اجرا کند ضعیف ترین دفاع رابه نمایش می گذارد حتی اگر در چند صحنه موفق عمل کند!در دفاع تیمی نیز آگاهی محیطی مدافع اولی ، شرط اساسی دفاعصحیح پرس میباشد چراکه اولا مدافع اول باید با نگاه به بازیکنانخودی ،بسنجد که از اصل حمایت دفاعی برخوردار است یا خیر(کهدر غیر این صورت،مدافع اول به بازی خرس وسط حریف تبدیلمی شود)ثانیا بایدطوری دفاع کند که هم، بازیکن صاحب توپ راتحت فشار قرار دهدهم یک بال حمایتی او را از حمایت خارج کند(بعضی از مدافعین هوشمند همزمان ۲بال حمایتی مهاجم راپوشش داده و عرصه را بر او تنگ می کنند!)بنابراین با توضیح مطالب فوق ، پر واضح روشن است که اگر بازیکنانیک تیم ، از آگاهی محیطی نسبی،صحیح و اصولی برخوردار نباشند،چگونه دیگر برنامه های تکنیکی و تاکتیکی آنها دچار ضعف و رکود

می شود!

 

تهیه و تدوین : keepers.ir

درباره keepers.ir

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme